เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Natural Kitchen – ครัวธรรมชาติ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน พร้อมทั้งวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome7
22-26 มิ.ย. 58

โจทย์
สารอาหารประเภทโปรตีน
- การถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ระยะเวลา เดือน
Key  Questions
- ในระยะเวลา เดือน นักเรียนจะมีวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าสารอาหารประเภทโปรตีนมีอยู่ในอาหารประเภทใด
นักเรียนคิดว่าเราจะเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของร่างกายและระบบต่างๆ ในร่างกายของเราได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน และวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลาย
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโครงสร้างร่างกายมนุษย์กับโครงสร้างของปลา
Round Rubin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย
Round table
เขียนออกแบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์และโครงสร้างปลา
Brainstorm
ระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน และวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลาย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เนื้อหมู, เนื้อปลา, เนื้อไก่ ฯลฯ
- คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์ผ่าตัดปลา
- กล้องจุลทรรศน์
- อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบโปรตีน

วันจันทร์
เชื่อม ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ชงครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในระยะเวลา เดือน นักเรียนจะมีวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อได้อย่างไร?
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เนื้อหมู, เนื้อปลา, เนื้อไก่ ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอวิธีการถนอมเนื้อสัตว์ของตนเองที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล อาทิเช่น แหนมหมู, เนื้อแดดเดียว, หมักเกลือ
วันอังคาร
ชงครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “อาหารที่นักเรียนชอบทานคืออะไร?”
เชื่อมนักเรียนบอกชื่อรายการอาหารที่ตนเองชอบ และร่วมกันจัดหมวดหมู่ประเภทของสารอาหารที่ตนเองจะได้รับ
ใช้ นักเรียนแต่ละคนเตรียมเนื้อที่ตนเองต้องการศึกษาคนละครึ่งกิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับทดลองวิธีถนอมอาหารที่ตนเองได้ศึกษา
วันพุธ
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของร่างกายและระบบต่างๆ ในร่างกายของเราได้อย่างไร?
เชื่อมนักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาระบบโครงสร้างของปลา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมผ่าตัดปลา (ถุงมือ มีดโกน ปลาชนิดต่างๆ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน)
วันศุกร์
ใช้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมผ่าตัดปลา แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน คนที่ผ่าตัดปลา คนที่บันทึกผล ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้โครงสร้างปลา ผ่านการเขียนแผนภาพ
- เปรียบเทียบโครงสร้างปลากับโครงสร้างร่างกายของคนเรา
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมผ่าตัดปลาและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
สืบค้นข้อมูลและนำเสนอวิธีการถนอมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เนื้อหมู, เนื้อปลา, เนื้อไก่ ฯลฯ
- เตรียมเนื้อที่ตนเองต้องการศึกษาคนละครึ่งกิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับทดลองวิธีถนอมอาหารที่ตนเองได้ศึกษา
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงาน ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์และโครงสร้างการทำงานของปลา
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการตรวจสอบโปรตีนในเนื้อปลาและกระบวนการถนอมอาหาร ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น ชาร์ต, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน พร้อมทั้งวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลายได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงระบบโครงสร้างร่างกายของมนุษย์กับระบบการทำงานของปลาได้
-สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาได้
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลและการเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์กับปลา ร่วมถึงกระบวนการตรวจสอบโปรตีนจากเนื้อปลา
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลและการเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์กับปลา ร่วมถึงกระบวนการตรวจสอบโปรตีนจากเนื้อปลา
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์สารอาหารประเภทโปรตีนและระบบโครงสร้างร่างกายของมนุษย์กับปลา
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากกระบวนการทดลองในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น ชาร์ต, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง
 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 ภาพกิจกรรมหลังการเรียนรู้
__เนื้อหาpblสัปดาห์นี้พี่ๆ ม.1 จะได้ศึกษาโครงสร้างร่างกาย/และผ่าตัดปลา
แต่เนื่องจากมีหลายกิจกรรมหลักที่พี่ๆ ม.1 
ต้องได้เรียนรู้และปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านมัธยมฯ และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมัธยมฯ และมีสื่ออุปกรณ์กีฬาหลายประเภท แต่ยังขาดสนามฯเล่นกีฬาใกล้ๆบ้าน และได้รับบริจาคต้นไม้ ต้นพืช และเมล็ดพันธ์มาบางส่วน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การปลูก และเป็นผู้ได้ดูแลพืชพันธุ์ที่ตนปลูกอีก 3 ปี
อากาศวันจันทร์กับอังคารช่วงเช้าอากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ทุกคนช่วยกันปลูกพืช ย้ายต้นกล้า ใส่ปุ๋ยในแปลงนาอีกครั้ง

 
นักเรียนขะมักเขม้นช่วยกันทำสนามกีฬาเปตอง แบตมินตัน และประตูฟุตซอล โดยนักเรียนแบ่งกันออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ ในส่วนหนึ่งของงานทักษะชีวิต 
คุณครูจึงขอสลับคาบpblเป็นชั่วโมงบ่าย_ให้นักเรียนทำทักษะชีวิตในช่วงเช้า
ชั่วโมงPblนักเรียนวิเคราะห์บทความ ปัญหาสุขภาพ เด็กอ้วน

เขียน
_ในส่วนของแปลงนาข้าวหน้าบ้าน ม.1 ทุกคนช่วยกันดูและแปลงนาและต้นกล้าที่นำมาปลูกบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ทั่งช่วงเช้าที่มาถึงโรงเรียนฯ ผู้ปกครองก็แวะเวียนมาดูและให้กำลังใจเด็กๆตลอดทุกวัน
พี่อังอัง,พี่ซินดี้, พี่นัท, พี่เพลง, และพี่โจเซฟ ช่วยกันโยกย้ายต้นกล้าให้ทั่วบริเวณแปลงนา ข้าวตอนนี้บางจุดยังขาดต้นกล้า บางที่ต้นกล้าหนาแน่นมา ทุกคนพบปัญหาร่วมกันและหาวิธีแนวทางการแก้ไข
ข้าวตอนนี้มีวัชพืชหลายที่ เด็กๆนักเรียนกันถอนวัชพืชและค่อยเฝ้าสังเกตการณ์การเจริญเติบโตและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และวันพฤหัสฯ นักเรียนได้ไปเอาปุ๋ยคอกที่หลังโรงเรียนฯ มาใส่ในแปลงนาเพิ่มอีก และวัดขนาดความสูงของต้นข้าว โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 38 เซนติเมตร

_ส่วน "ปลูกข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด" ในพื้นที่จำกัด

นักเรียนพบปัญหาคือน้ำในแต่ละท่อเหือดแห้งมาก และข้าวบางท่อเหลืองกรอบตาย แต่ยังมีข้าวของหลายคนที่ปลูกเกิน 4 ต้น จึงไปขอต้นข้าวกับของเพื่อนๆและหลายๆคนได้ใส่ปุ๋ยตามสูตรจำนวนหลายๆคนต้องการ บางท่อมีวัชพืชขึ้นเต็มและต้นข้าวถูกแย่งอาหาร และเนื่องจากดินแห้งหลายๆ คน

หลายๆคนใช้วิธีหาไส้เดือนมาลงในท่อ เพื่อให้พรวนดินและเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวต่อไป
การเรียนรู้เรื่องข้าวเกิดขึ้นทุกวันในแต่ละสัปดาห์ กระหายที่จะอยากเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ทุกคนเจอปัญหาใหม่ๆทุกวัน แต่ทุกคนแชร์ปัญหากันและกันจนเจอทางออก
และทุกครั้งที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของท่อข้าว ทุกคนจะบันทึกผลรายงานครูและเพื่อนๆอย่างต่อเนื่อง

_บันทึกการรับประทานอาหาร (นักเรียนจะส่งในสัปดาห์ถัดไปทุกครั้ง)

 แต่เนื่องจากในวันศุกร์ช่วงบ่ายวันนี้คุณครูต๋อยจะมาสอนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนMind mapping ให้กับพี่ๆ มัธยมฯ
เด็กๆนักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

 

1 ความคิดเห็น:

 1. _เนื้อหาpblสัปดาห์นี้พี่ๆ ม.1 จะได้ศึกษาโครงสร้างร่างกาย/และผ่าตัดปลา
  แต่เนื่องจากมีหลายกิจกรรมหลักที่พี่ๆ ม.1 ต้องได้เรียนรู้และปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านมัธยมฯ และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมัธยมฯ และมีสื่ออุปกรณ์กีฬาหลายประเภท แต่ยังขาดสนามฯเล่นกีฬาใกล้ๆบ้าน และได้รับบริจาคต้นไม้ ต้นพืช และเมล็ดพันธ์มาบางส่วน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การปลูก และเป็นผู้ได้ดูแลพืชพันธุ์ที่ตนปลูกอีก 3 ปี
  อากาศวันจันทร์กับอังคารช่วงเช้าอากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ทุกคนช่วยกันปลูกพืช ย้ายต้นกล้า ใส่ปุ๋ยในแปลงนาอีกครั้ง
  นักเรียนขะมักเขม้นช่วยกันทำสนามกีฬาเปตอง แบตมินตัน และประตูฟุตซอล โดยนักเรียนแบ่งกันออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ ในส่วนหนึ่งของงานทักษะชีวิต คุณครูจึงขอสลับคาบpblเป็นชั่วโมงบ่าย_ให้นักเรียนทำทักษะชีวิตในช่วงเช้า
  ชั่วโมงPblนักเรียนวิเคราะห์บทความ ปัญหาสุขภาพ ‘เด็กอ้วน’

  เขียน
  _ในส่วนของแปลงนาข้าวหน้าบ้าน ม.1 ทุกคนช่วยกันดูและแปลงนาและต้นกล้าที่นำมาปลูกบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ทั่งช่วงเช้าที่มาถึงโรงเรียนฯ ผู้ปกครองก็แวะเวียนมาดูและให้กำลังใจเด็กๆตลอดทุกวัน
  พี่อังอัง,พี่ซินดี้, พี่นัท, พี่เพลง, และพี่โจเซฟ ช่วยกันโยกย้ายต้นกล้าให้ทั่วบริเวณแปลงนา ข้าวตอนนี้บางจุดยังขาดต้นกล้า บางที่ต้นกล้าหนาแน่นมา ทุกคนพบปัญหาร่วมกันและหาวิธีแนวทางการแก้ไข
  ข้าวตอนนี้มีวัชพืชหลายที่ เด็กๆนักเรียนกันถอนวัชพืชและค่อยเฝ้าสังเกตการณ์การเจริญเติบโตและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และวันพฤหัสฯ นักเรียนได้ไปเอาปุ๋ยคอกที่หลังโรงเรียนฯ มาใส่ในแปลงนาเพิ่มอีก และวัดขนาดความสูงของต้นข้าว โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 38 เซนติเมตร

  _ส่วน "ปลูกข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด" ในพื้นที่จำกัด
  นักเรียนพบปัญหาคือน้ำในแต่ละท่อเหือดแห้งมาก และข้าวบางท่อเหลืองกรอบตาย แต่ยังมีข้าวของหลายคนที่ปลูกเกิน 4 ต้น จึงไปขอต้นข้าวกับของเพื่อนๆและหลายๆคนได้ใส่ปุ๋ยตามสูตรจำนวนหลายๆคนต้องการ บางท่อมีวัชพืชขึ้นเต็มและต้นข้าวถูกแย่งอาหาร และเนื่องจากดินแห้งหลายๆ คน
  หลายๆคนใช้วิธีหาไส้เดือนมาลงในท่อ เพื่อให้พรวนดินและเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวต่อไป
  การเรียนรู้เรื่องข้าวเกิดขึ้นทุกวันในแต่ละสัปดาห์ กระหายที่จะอยากเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ทุกคนเจอปัญหาใหม่ๆทุกวัน แต่ทุกคนแชร์ปัญหากันและกันจนเจอทางออก
  และทุกครั้งที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของท่อข้าว ทุกคนจะบันทึกผลรายงานครูและเพื่อนๆอย่างต่อเนื่อง

  _บันทึกการรับประทานอาหาร (นักเรียนจะส่งในสัปดาห์ถัดไปทุกครั้ง) แต่เนื่องจากในวันศุกร์ช่วงบ่ายวันนี้คุณครูต๋อยจะมาสอนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนMind mapping ให้กับพี่ๆ มัธยมฯ
  เด็กๆนักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ