เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Natural Kitchen – ครัวธรรมชาติ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week 1

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและเห็นผลกระทบจากสิ่งต่างๆต่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้ และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้
Week
Input
Process
Output
Outcome1
14-15
 พ.ค. 58

โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจ
- วางแผนออกแบบการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสร้างอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ คืออะไร และส่งผลอย่างไร?
จากเรื่องที่ได้ดูนักเรียนได้เรียนรู้อะไร? รู้สึกอย่างไร? และเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Round Rubin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูสารคดี
Round table
เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดูคลิปVDO สารคดี
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปVDO
place mat
นักเรียนสร้างชิ้นงานจากสิ่งที่ได้ดู
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- สารคดี ถ้าอาหารหมดโลก
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4

- กระดาษชาร์ต
วันศุกร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูสารคดี ถ้าอาหารหมดโลก  ซึ่งเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อปริมาณอาหารของโลก
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และนำสิ่งไหนไปปรับใช้ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดู?”
เชื่อม : แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูสารคดี ถ้าอาหารหมดโลก และนำเสนอในรูปแบบ place mat
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสร้างอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ คืออะไร และส่งผลอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ดูสารคดี ถ้าอาหารหมดโลก
 - แบ่งกลุ่มเพื่อทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิงที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้จากการดูสารคดีผ่าน place mat
- บทความวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาหาร
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
  - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและเห็นผลกระทบจากสิ่งต่างๆต่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
 เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษาเลือกหัวข้อโครงงาน และช่วยเหลือซึงกันและกันในขณะที่ทำงาน
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษาเกี่ยวกับการเสนอชื่อหัวข้อหน่วย

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ปฏิทินการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 ภาพกิจกรรมหลังการเรียนรู้
ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนมัธยมทุกระดับชั้นพบปะครูประจำชั้น สร้างข้อตกลงในชั้นเรียน จดตารางเรียนและร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับคุณครูที่เตรียมกันไว้ตั้งแต่ก่อนจะเปิดเรียน

_ชั้น ม.1 นักเรียนต้องเรียนรู้วิถีปฏิบัติของมัธยม และได้ร่วมกับปรนนิบัติบ้านกันตามจุดต่างๆ นักเรียนทุกคนรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม มีความรับผดชอบต่อหน้าที่ มีความนอบน้อม และมีคำถามมากมายตามมา เช่น
“คุณครูครับ/ค่ะ พวกเราจะได้ทำนา ปลูกข้าวกันใช่ไหมครับ/ค่ะ?”
“เราจะทานข้าวที่ไหนครับ?”
“ทำไมพี่ๆ มัธยมไปรับข้าวเองที่โรงอาหารเองค่ะ?”
“เราจะได้เรียนวิชาที่ต่างจากน้องๆ กี่วิชา และเรียนวิชาอะไรบ้างครับ?”
และยังมีคำถามอีกมากมายขากนักเรียนทั้ง 17 คน ตลอดทั้งวันของการเปิดเรียนมา
ช่วงเช้าของวันที่ 2 ของการเปิดเรียนนักเรียนได้เตรียมจอบ เสียม บุงกี่ ฯลฯ อุปกรณ์ขนดินและนำต้นไม้มาปลูก ในแปลงนาสาธิตหน้าบ้าน ม.1 ทุกคนกุลีกุจอร่วมกันขนดินตลอดช่วงเช้าอย่างสนุกสนาน และปลูกกล้วย ข่า ตะไคร้ ที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ปกครอง
_นักเรียนมัธยมได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับคุณครูและพี่ๆ ม.2, ม.3 ที่ใต้ถุน ม.1 ตลอด 2 ชั่วโมงและถอดบทเรียนจากิจกรรมดังกล่าว ให้นักเรียนทุกคนรู้จักกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อพี่ๆน้องๆ ในมัธยม

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. _ชั้น ม.1 นักเรียนต้องเรียนรู้วิถีปฏิบัติของมัธยม และได้ร่วมกับปรนนิบัติบ้านกันตามจุดต่างๆ นักเรียนทุกคนรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม มีความรับผดชอบต่อหน้าที่ มีความนอบน้อม และมีคำถามมากมายตามมา เช่น
  “คุณครูครับ/ค่ะ พวกเราจะได้ทำนา ปลูกข้าวกันใช่ไหมครับ/ค่ะ?”
  “เราจะทานข้าวที่ไหนครับ?”
  “ทำไมพี่ๆ มัธยมไปรับข้าวเองที่โรงอาหารเองค่ะ?”
  “เราจะได้เรียนวิชาที่ต่างจากน้องๆ กี่วิชา และเรียนวิชาอะไรบ้างครับ?”
  และยังมีคำถามอีกมากมายขากนักเรียนทั้ง 17 คน ตลอดทั้งวันของการเปิดเรียนมา
  ช่วงเช้าของวันที่ 2 ของการเปิดเรียนนักเรียนได้เตรียมจอบ เสียม บุงกี่ ฯลฯ อุปกรณ์ขนดินและนำต้นไม้มาปลูก ในแปลงนาสาธิตหน้าบ้าน ม.1 ทุกคนกุลีกุจอร่วมกันขนดินตลอดช่วงเช้าอย่างสนุกสนาน และปลูกกล้วย ข่า ตะไคร้ ที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ปกครอง

  _นักเรียนมัธยมได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับคุณครูและพี่ๆ ม.2, ม.3 ที่ใต้ถุน ม.1 ตลอด 2 ชั่วโมงและถอดบทเรียนจากิจกรรมดังกล่าว ให้นักเรียนทุกคนรู้จักกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อพี่ๆน้องๆ ในมัธยม

  ตอบลบ