เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Natural Kitchen – ครัวธรรมชาติ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจการวางแผนการรับประทานอาหารและสามารถอธิบายประเภทขอสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome4
31 พ.ค. 58 - 4 มิ.ย. 58

โจทย์
- ประเภทของสารอาหาร
- วางแผนการกิน
Key  Questions
- อาหารเช้ามีความสำคัญอย่างไร?
- ทำไมเราต้องทานอาหาร?
นักเรียนจะออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเองได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของอาหาร
Place mat
ประเภทของอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 คลิปวีดีโอสั้น เรื่อง เด็กกว่า ล้านคนในแอฟริกาขาดอาหาร
ตาราง “คุณประโยชน์ของอาหารตามโทนสี
-                    - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- เมนูอาหารมื้อเช้า
วันจันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอาหารมื้อเช้าที่นักเรียนทานบ่อยที่สุด เป็นเมนูใด?
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารมื้อเช้า
- นักเรียนแต่ละคนเลือกเมนูอาหารที่ตนเองทานบ่อยที่สุดคนละ เมนู พร้อบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในเมนูอาหารที่นักเรียนเลือกมีสารอาหารอะไรเป็นองค์ประกอบ?
เชื่อม นักเรียนแต่ละค้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สารอาหารที่อยู่ในอาหาร

- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมวิเคราะห์ และสรุปเพื่อนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
เชื่อม  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนและคุณครูร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
วันอังคาร
ชง ครูเปิดคลิปวีดีโอสั้น เรื่อง เด็กกว่า 1ล้านคนในแอฟริกาขาดอาหาร
ซึ่งเกี่ยวกับสภาพของภาวะโภชนาการที่ขาดแคลน เมื่อเปรียบเทียบกับอีกมุมหนึ่งของโลกที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหาร
เชื่อม ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
 ครูให้นักเรียนดูตาราง “คุณประโยชน์ของอาหารตามโทนสี” ดังรูป
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาและวิเคราะห์พลังงานจากอาหารที่ร่างกายต้องการ(BMI)
ในแต่ละวัน
วันพุธ
ใช้ : สรุปข้อมูลและวางแผนการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ
 ชง :  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบตารางการบริโภค
และพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเองได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนเริ่มลงมือปฏิบัติ พร้อมบันทึกผลลงในตาราง
วันศุกร์
- ร่วมพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
ใช้  นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเมนูอาหารมื้อเช้าของนักเรียนแต่ละคน
- ออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
-         - นำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
-                     ชิ้นงาน
- สร้างชิ้นงานตามความถนัดของผู้เรียน เช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจการวางแผนการรับประทานอาหารและสามารถอธิบายประเภทขอสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การทำงานกลุ่มการให้ความมือในการทำงานร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการเรียนรู้

 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- สามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละประเภทได้
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นในรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลาย อาทิเช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

กิจกรรมหลังการเรียนรู้
ในสัปดาห์นี้เรียนเพียง3วัน เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุด
แต่ครูให้การบ้านนักเรียนแต่ละคนไปวัดคำนวณหาค่าBMI นักเรียนยังสับสนในการหาค่าดังกล่าว การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น
นักเรียนช่วยกันคำนวณหาค่าช่วยเพื่อนๆ และร่วมกันออกแบบตารางการรับประทานอาหาร และหาค่าพลังงานจาออาหารแต่ละชนิดและกิจวัตรประจำวันใดในการเผาผลาญพลังงานพร้อมด้วย
ทุกคนจะบันทึกผลตารางการกิน อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากสัปดาห์นี้
ในวันอังคารช่วยเช้าผู้ปกครองมาร่วมกับนักเรียนช่วยกันทำแปลงนา มีผู้ปกครองประมาณ 7-10 คน ที่มาเข้าร่วมกันในวันนั้น นักเรียนหลายคนเตรียมชุด จอบ เสียม มาเองด้วยหลายคน


*ขอบคุณผู้ครองที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กับนักเรียน..

ากนั้น..ครูชวนนักเรียนถอดบทเรียนจากกิจกรรมดังกล่าวว่าได้เรียนรู้อะไร? รู้สึกอย่างไร?
โดยเขียนออกมาผ่านบทความหรือภาพวาดของการเรียนรู้แต่ละคน

                เข้าสู้เนื้อหาการเรียนรู้หน้า –ครัวธรรมชาติ-
นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูลที่แต่ละคนหามาก่อนหน้านี้ลงในสมุด เกี่ยวกับประเภทของสารอาหาร
พอใครได้ข้อมูลครบแล้ว คุณครูซักถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน 


เพื่อให้แต่ละคนมองถึงความเชื่อมโยงเข้าใจของสารอาหารแต่ละประเภท ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและให้พลังงานต่อร่างกายอย่างไร รวมถึงการเผาผลาญพลังงานขณะทำกิจกรรมมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไร?
_หลายคนเมื่อเข้าใจโจทย์แล้วแยกย้ายสือค้นข้อมูลจากห้องสมุด คอมฯ หรือหนังสือแบบเรียนจากมุมหนังสือชั้นเรียน พอแต่ละคนได้ข้อมูลมาแล้ว
ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลายผ่าน การ์ตูนช่อง ชาร์ต Web Mind Mapping ฯลฯ
โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกเอง เพราะหลังจากทุกคนสร้างชิ้นงานเสร็จ ครูจะให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันตามที่เลือกชิ้นงานตั้งแต่เริ่มต้น อาจกลุ่มละ 4-5 คน และหลังจากกลุ่มย่อยแล้วนักเรียนจะรวมกลุ่มกันทำชิ้นงานลงใน A3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง และนักเรียนยังรายงายความคืบหน้าของการปลูกข้าวและบันทึกผลตารางการกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจค่าดัชนีมวลกาย ของแต่ละเดือน
ในวันศุกร์นักเรียนร่วมกับครูเรียนรู้การทำแปลงนา ด้วยข้าวหลายพันธุ์ หลากสีสัน
แปลงนาผ่านตัวอักษร ONENESS และ ๑ ที่กลางแปลงนา นักเรียนเลือกข้าวเล็กนก(พันธุ์สีม่วง) ตรงกลางแปลงนา รอประมาณ 15-20 วัน รอต้นกล้าข้าวสินเหล็กเจริญเติบโตค่อยนำลง สีของข้าวอาจตัดกันสวยงาม เมื่อยืนมองบนคันนาหน้าบ้าน ม.1
และเนื่องจากฝนไม่ตกมาหลายวัน ท่อปลูกข้าว 4 เมล็ด ไม่ค่อยมีน้ำเลย นักเรียนจึงช่วยกันตักน้ำที่บ่อหลัง ม.3 มาเติมป็นระยะๆ บางท่อตลอดสัปดาห์
และนักเรียนได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

 1. _ ในสัปดาห์นี้เรียนเพียง3วัน เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุด
  แต่ครูให้การบ้านนักเรียนแต่ละคนไปวัดคำนวณหาค่าBMI นักเรียนยังสับสนในการหาค่าดังกล่าว การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

  นักเรียนช่วยกันคำนวณหาค่าช่วยเพื่อนๆ และร่วมกันออกแบบตารางการรับประทานอาหาร และหาค่าพลังงานจาออาหารแต่ละชนิดและกิจวัตรประจำวันใดในการเผาผลาญพลังงานพร้อมด้วย
  ทุกคนจะบันทึกผลตารางการกิน อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากสัปดาห์นี้
  ในวันอังคารช่วยเช้าผู้ปกครองมาร่วมกับนักเรียนช่วยกันทำแปลงนา มีผู้ปกครองประมาณ 7-10 คน ที่มาเข้าร่วมกันในวันนั้น นักเรียนหลายคนเตรียมชุด จอบ เสียม มาเองด้วยหลายคน
  *ขอบคุณผู้ครองที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กับนักเรียน..
  จากนั้น..ครูชวนนักเรียนถอดบทเรียนจากกิจกรรมดังกล่าวว่าได้เรียนรู้อะไร? รู้สึกอย่างไร?
  โดยเขียนออกมาผ่านบทความหรือภาพวาดของการเรียนรู้แต่ละคน
  เข้าสู้เนื้อหาการเรียนรู้หน้า –ครัวธรรมชาติ-
  นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูลที่แต่ละคนหามาก่อนหน้านี้ลงในสมุด เกี่ยวกับประเภทของสารอาหาร
  พอใครได้ข้อมูลครบแล้ว คุณครูซักถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน
  เพื่อให้แต่ละคนมองถึงความเชื่อมโยงเข้าใจของสารอาหารแต่ละประเภท ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและให้พลังงานต่อร่างกายอย่างไร รวมถึงการเผาผลาญพลังงานขณะทำกิจกรรมมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไร?
  _หลายคนเมื่อเข้าใจโจทย์แล้วแยกย้ายสือค้นข้อมูลจากห้องสมุด คอมฯ หรือหนังสือแบบเรียนจากมุมหนังสือชั้นเรียน พอแต่ละคนได้ข้อมูลมาแล้ว
  ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลายผ่าน การ์ตูนช่อง ชาร์ต Web Mind Mapping ฯลฯ
  โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกเอง เพราะหลังจากทุกคนสร้างชิ้นงานเสร็จ ครูจะให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันตามที่เลือกชิ้นงานตั้งแต่เริ่มต้น อาจกลุ่มละ 4-5 คน และหลังจากกลุ่มย่อยแล้วนักเรียนจะรวมกลุ่มกันทำชิ้นงานลงใน A3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง และนักเรียนยังรายงายความคืบหน้าของการปลูกข้าวและบันทึกผลตารางการกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจค่าดัชนีมวลกาย ของแต่ละเดือน
  ในวันศุกร์นักเรียนร่วมกับครูเรียนรู้การทำแปลงนา ด้วยข้าวหลายพันธุ์ หลากสีสัน
  แปลงนาผ่านตัวอักษร ONENESS และ ๑ ที่กลางแปลงนา นักเรียนเลือกข้าวเล็กนก(พันธุ์สีม่วง) ตรงกลางแปลงนา รอประมาณ 15-20 วัน รอต้นกล้าข้าวสินเหล็กเจริญเติบโตค่อยนำลง สีของข้าวอาจตัดกันสวยงาม เมื่อยืนมองบนคันนาหน้าบ้าน ม.1
  และเนื่องจากฝนไม่ตกมาหลายวัน ท่อปลูกข้าว 4 เมล็ด ไม่ค่อยมีน้ำเลย นักเรียนจึงช่วยกันตักน้ำที่บ่อหลัง ม.3 มาเติมป็นระยะๆ บางท่อตลอดสัปดาห์
  และนักเรียนได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ