เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Natural Kitchen – ครัวธรรมชาติ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบไขมัน และการวิเคราะห์อาหารประเภทไขมัน ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ รวมทั้งเข้าใจระบบการทำงานของหัวใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome10
13-17 ก.ค. 58

โจทย์
การตรวจสอบไขมัน และการลดน้ำหนักในระยะเวลา 1เดือน
Key  Questions
จากการทดลองหยดน้ำมันลงในแผ่นกระดาษ นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนอย่างไร
นักเรียนจะมีวิธีการควบคุมอาหารประเภทไขมัน และแบ่งเวลาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักของตัวเอง ในระยะเวลา เดือน ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกายของคนเราในอดีตกับอนาคต
- นำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการควบปริมาณอาหารประเภทไขมันละการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักในเวลา เดือน
Round Rubin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน
Place mat
- เขียนถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นอย่างไร / สาเหตุใดบ้าง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-                    - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- ภาพไทม์ไลน์ของคนจากอดีตมาสู่อนาคต โรคอ้วน
- กระดาษสีขาวบาง
- น้ำมันพืช
- อุปกรณ์ทดลอง

วันจันทร์
เชื่อม ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมาแล้วสารอาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
ชง ครูนำภาพเกี่ยวกับภาพไทม์ไลน์ของคนจากอดีตมาสู่อนาคต โรคอ้วนมาให้นักเรียนดู ช่วยกันร่วมวิเคราะห์นำเสนอความคิดเห็น
เชื่อม นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้คนในยุคปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต
- เพื่อนๆ ได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอีกคนขณะที่กำลังมีคนอธิบาย
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่าๆ กัน เพื่อให้ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลให้คนในอดีตร่างกายแข็งแรง และคนในยุคปัจจุบันมีร่างกายที่เต็มไปด้วยไขมัน(โรคอ้วน)(place mat)
- เพื่อนๆ ที่รับฟังกลุ่มอื่นๆ ร่วมตั้งคำถาม เพิ่มเติมสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ เขียนสรุปประเด็นลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
-  ร่วมตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้อธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งนำเสนอมา(ทำไม, อย่างไร)
วันอังคาร
ใช้ นักเรียนเขียนสรุปปัจจัยทีส่งผลเกี่ยวกับโรคอ้วน ลงไว้ในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- เขียนweb เชื่อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยถึงมีวิธีทดลองเกี่ยวกับเรื่องไขมัน(น้ำมัน) อย่างไร
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลมานำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการหยดน้ำมัน ลงแผ่นกระดาษสีขาว
วันพุธ
ชง ครูนำกระดาษสีขาวบาง และนำมันพืช มาพานักเรียนทดลอง(อย่างง่าย)   เกี่ยวกับความโปร่งแสง
- ครูพานักเรียนทดลองหยดน้ำมันพืช 2-3 หยด ลงบนกระดาษ แล้วเกลี่ยหยดน้ำมันให้กระจาย
 - ยกกระดาษขึ้นมาให้แสงผ่าน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองหยดน้ำมันลงในแผ่นกระดาษ นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนอย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองดังกล่าว
- ครูช่วยกระตุ้นคำถามให้นักเรียนช่วยอธิบาย และถกข้อสงสัยเกี่ยวกับที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแผนกระดาษ
* จากการสังเกตภาวะโปร่งแสง เนื่องจากโมเลกุลของไขมันจะเข้าไปแทนที่โมเลกุลของอากาศเมื่อนำน้ำมันไปทาบนกระดาษ และไขมัน มีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศ จึงทำให้เกิดภาวะโปร่งแสงขึ้น
วันศุกร์
- นักเรียนร่วมกันเขียนสรุปผลการทดลอง และอธิบายผ่านภาพวาดเล่าเรื่อง พร้อมนำเสนอ
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมา
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้คนในยุคปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยถึงมีวิธีทดลองเกี่ยวกับเรื่องไขมัน(น้ำมัน) อย่างไร
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลมานำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการหยดน้ำมัน ลงแผ่นกระดาษสีขาว
นักเรียนร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลอง
- นักเรียนเขียนออกแบบ ไทม์ไลน์ 1 เดือน ในการวบคุมปริมาณอาหารประเภทไขขันและการรับประทานอาหาร

ชิ้นงาน
- เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อคนในยุคอดีตกับอนาคต
- ออกแบบตารางการควบคุมปริมาณอาหารไขมันและการออกกำลังกายใน เดือน
ทำflow chartเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณอาหารไขมันและการออกกำลังกายใน เดือน

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบไขมัน และการวิเคราะห์อาหารประเภทไขมัน ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ รวมทั้งเข้าใจระบบการทำงานของหัวใจ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การมีส่วนร่วมในการหาข้อมูล ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ชิ่งกันและกัน การช่วยเหลือผู้อื่น
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอ้วน
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอ้วน
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับร่างกายของคนเราในอดีตกับอนาคต
ทักษะการเรียนรู้
-สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจด้านการควบคุมการบริโภคอาหารไขมันและการออกกำลังกาย
-สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนตามมา
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอวิธีการลดปริมาณอาหารประเภทไขมันและการออกกำลังกาย เดือน เพื่อลดน้ำหนัก
 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 ภาพกิจกรรมหลังการเรียนรู้
ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้โจทย์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน เริ่มโดยครูให้โจทย์สารอาหารไขมัน พลังงานจากสารอาหารไขมัน และวิธีการดูแลสุขาพร่างกาย/การลดน้ำหนัก
ทุกคนไปหาข้อมูลที่ห้องสมุด โดยครูแบ่งเด็กๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม และแต่ละคนต่างหาข้อมูลนำมาแชร์กัน โดยทุกคนเลือกหนังสือนำกลับบ้านไปอ่านด้วย (หนังสือวรรณกรรม, หนังสือการ์ตูน, หนังสือกีฬา ฯลฯ)
 


หลังจากกัลป์มาทุกคนนำสิ่งที่ได้มาเขียนสรุปลงในสมุดPBL และวาดภาพประกอบ รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล
_จากนั้นทุกคนช่วยกันตรวจสอบข้อมูลกันและกัน

ทุกคนเขียนบทความเกี่ยวกับการหมักเนื้อให้ได้เก็บไว้นาน เพื่อนำมาประกอบอาหารร่วมกันในอีก 1 เดือนข้างหน้า
ส่วนข้าวในสัปดาห์นี้ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับต้นข้าวอาจรากเน่าและเพื่อนช่วยกันตรวจสอบ
และในท่อของพี่ไอดินได้ย้ายต้นข้าวจากแปลงใหญ่มาลงอีกครั้ง
_ในท่อของแปลงใหญ่ทุกคนต่างให้ความร่วมมือที่ดีในการดูแลรักษาแปลงนาทุกๆวัน ด้วยการเดินสำรวจ ดูแลนา ถอนหญ้า เติมน้ำอย่างสม่ำเสมอ
หลายคนสังเกตสิ่งมีชีวิตในนาข้าว และตัดใบทิ้งหลายๆส่วนในท่อปลูก และท่อของนักเรียนหลายคนยังถูกลูกควายมากัดกินอยู่เช่นเคย
การเรียนรู้การทำนาปีนี้ตรงกับสัปดาห์นี้พอดี เป็นการเรียนรู้ที่แยบยลให้ทุกคนได้ลงมือร่วมกันทำแปลงนาใหญ่ของโรงเรียนฯและถอนกล้าก่อนวันดำนา
 
 

ในสัปดาห์นี้เป็นมหกรรมเริ่มทำงานสรุปแต่ละรายวิชา ร่วมถึงในส่วนของงานPBL ควบคู่ไปด้วย 
และนักเรียนเขียนสรุปบันทึกการกิน แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้โจทย์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน เริ่มโดยครูให้โจทย์สารอาหารไขมัน พลังงานจากสารอาหารไขมัน และวิธีการดูแลสุขาพร่างกาย/การลดน้ำหนัก
  ทุกคนไปหาข้อมูลที่ห้องสมุด โดยครูแบ่งเด็กๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม และแต่ละคนต่างหาข้อมูลนำมาแชร์กัน โดยทุกคนเลือกหนังสือนำกลับบ้านไปอ่านด้วย (หนังสือวรรณกรรม, หนังสือการ์ตูน, หนังสือกีฬา ฯลฯ)
  หลังจากกัลป์มาทุกคนนำสิ่งที่ได้มาเขียนสรุปลงในสมุดPBL และวาดภาพประกอบ รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล
  _จากนั้นทุกคนช่วยกันตรวจสอบข้อมูลกันและกัน
  ทุกคนเขียนบทความเกี่ยวกับการหมักเนื้อให้ได้เก็บไว้นาน เพื่อนำมาประกอบอาหารร่วมกันในอีก 1 เดือนข้างหน้า

  ส่วนข้าวในสัปดาห์นี้ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับต้นข้าวอาจรากเน่าและเพื่อนช่วยกันตรวจสอบ
  และในท่อของพี่ไอดินได้ย้ายต้นข้าวจากแปลงใหญ่มาลงอีกครั้ง
  _ในท่อของแปลงใหญ่ทุกคนต่างให้ความร่วมมือที่ดีในการดูแลรักษาแปลงนาทุกๆวัน ด้วยการเดินสำรวจ ดูแลนา ถอนหญ้า เติมน้ำอย่างสม่ำเสมอ
  หลายคนสังเกตสิ่งมีชีวิตในนาข้าว และตัดใบทิ้งหลายๆส่วนในท่อปลูก และท่อของนักเรียนหลายคนยังถูกลูกควายมากัดกินอยู่เช่นเคย
  การเรียนรู้การทำนาปีนี้ตรงกับสัปดาห์นี้พอดี เป็นการเรียนรู้ที่แยบยลให้ทุกคนได้ลงมือร่วมกันทำแปลงนาใหญ่ของโรงเรียนฯและถอนกล้าก่อนวันดำนา
  ในสัปดาห์นี้เป็นมหกรรมเริ่มทำงานสรุปแต่ละรายวิชา ร่วมถึงในส่วนของงานPBL ควบคู่ไปด้วย และนักเรียนเขียนสรุปบันทึกการกิน แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ